Adwokat

Adwokatami kościelnymi mogą być zarówno duchowni jak i osoby świeckie, mężczyźni czy kobiety. Zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego i Instrukcji Dignitas Connubii  strona może z zasady ustanowić tylko jednego pełnomocnika, który sam nie może zastępować się innym pełnomocnikiem, a może ustanowić kilku adwokatów.

Zadania adwokata kościelnego na różnych etapach kościelnego procesu małżeńskiego

 1. Etap wstępny – poradnictwo prorodzinne
  Działanie na korzyść pogodzenia małżonków – mediacja ( w tym - współpraca z wydziałami rodzinnymi Kurii Diecezjalnych lub katolickimi poradniami)
 2. Etap przedprocesowy
  1. Wytłumaczenie stronie / stronom / celu procesu kanonicznego o stwierdzenie nieważności małżeństwa i możliwości jego prowadzenia
  2. Rola adwokata przy ustaleniu tytułu nieważności małżeństwa
  3. -   szczegółowe i rzetelne badanie sprawy w celu ustalenie prawdopodobnego tytułu nieważności małżeństwa
   -   pomoc w ustaleniu elementów materiału dowodowego (dowodów i środków dowodowych)
   -   pouczenie strony / stron / o wadze składanej przysięgi religijnej w procesie (w tym o odpowiedzialności karnej i moralnej)
  4. Przygotowanie skargi o nieważność małżeństwa
  5. - pomoc w ustaleniu właściwości sądu
   - pomoc w ustaleniu adresu strony pozwanej
   - analiza treści skargi powodowej i pomoc w jej redagowaniu
 3. Etap procesu na poziomie I Instancji
  Pomoc adwokata podczas postępowania
  1. pomoc w analizie materiału dowodowego
  2. rozmowa ze stroną /stronami/  o konieczności rozszerzenia postępowania dowodowego   
  3. pomoc w przygotowaniu uwag obrończych
  4. pomoc w przygotowaniu repliki na uwagi Obrońcy węzła małżeńskiego
   Jeżeli adwokat jest również pełnomocnikiem strony /stron/ składanie oświadczeń w imieniu strony /stron/.
 4. Etap po zakończeniu procesu na poziomie I Instancji
  1. omówienie ze stroną / stronami /  środków odwoławczych od wyroku I Instancji
  2. pomoc w sporządzaniu odwołania (głownie apelacji) od wyroku I Instancji
  3. pomoc w poszukiwaniu środków dowodowych do wzmocnienia materiału dowodowego w postępowaniu apelacyjnym
  4. omówienie ze stroną / stronami/ warunków udziału adwokata w postępowaniu na poziomie II i dalszej Instancji.